Informatie

Support Bevelanden

Stichting Ondersteuning Mantelzorg & Vrijwilligers Bevelanden

De doelstelling van de Stichting Ondersteuning Mantelzorg & Vrijwilligers Bevelanden (SOMV Bevelanden) is het ondersteunen van activiteiten en initiatieven door en voor mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord Beveland. In het belang van zelfstandig wonende personen met als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Deze activiteiten en initiatieven zorgen voor taakverlichting van de ondersteuners en drukken waardering voor de inzet van de betrokkenen uit. 

Reglement & voorwaarden

Te verstrekken bijdragen van de Stichting Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligers Bevelanden.

De aanvrager(s) dienen in de doelgroep te behoren zoals genoemd in de statuten of affiniteit te hebben met: Mantelzorger(s) en vrijwilligers. Aanvragen dienen te betreffen: het ondersteunen van activiteiten en initiatieven door en voor mantelzorgers en vrijwilligers ten behoeve van zelfstandig wonende personen met als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Deze activiteiten en initiatieven zorgen voor taakverlichting van de ondersteuners en drukken waardering voor de inzet van betrokkenen uit.

De aanvraag dient uitgewerkt te worden aangeleverd:

 

 • een concrete omschrijving van de activiteit/initiatief en waar en aan wie men het geld wil besteden; 
 • het bedrag hoe men dat wil verdelen (evt. uitgesplitst en met de onkosten omschreven). Men dient onder het bedrag van 3000 euro aan te vragen; 
 • aanvragen kunnen variëren van € 50,00 tot € 1.500,00 en voor bijzondere situaties kan een bedrag van maximaal € 3.000,00 worden aangevraagd; 
 • een aanvrager kan niet nogmaals een aanvraag doen voor hetzelfde doel binnen een termijn van een jaar. In principe is een aanvraag eenmalig mogelijk, er worden geen structurele giften goedgekeurd. Het gaat dus om een eenmalige aanvraag voor een activiteit of initiatief; 
 • een aanvraag moet gaan om een concrete activiteit die ten goede komt aan het welbevinden van de mantelzorger of vrijwilliger en niet aan een organisatie in het algemeen. Tevens komt de bijdrage ten gunste van het welbevinden en ter ondersteuning ten behoeve van het (mogelijk maken tot) het langer zelfstandig wonen van de persoon in kwestie; 
 • een aanvraag voor loonkosten of inzet van medewerkers is niet mogelijk; 
 • aanvragen mogen het gehele jaar worden aangevraagd tot het budget van dat jaar is besteed. Dit zal op de website worden bekend gemaakt; 
 • wanneer een bijdrage wordt toegekend wordt deze bij voorkeur rechtstreeks via de nota betaald aan de leverancier, onkosten worden niet in contanten verstrekt. Indien dat niet mogelijk is geschied de verantwoording binnen een maand na de activiteit of het initiatief door indienen van een declaratie inclusief de originele bonnen etc..
(editie oktober 2016)

 

Procedure:
De aanvraag dient men schriftelijk in en stuurt men naar het postadres: SOMV, postbus 310, 4460 AS Goes, maar bij voorkeur naar mailadres info@somv.nl

Binnen 10 dagen ontvangt men een bevestiging van ontvangst.

Bij een volledige aanvraag kan er binnen vier weken na ontvangst besluit en schriftelijk antwoord via bestuur worden verwacht; soms laat een besluit op zich wachten indien meer informatie nodig is.

De uitslag van het bestuur is bindend, tegen het besluit van het bestuur is geen bezwaar mogelijk.

Bij goedkeuring ontvangt men in samenspraak de toegekende middelen in natura of wordt het toegekende bedrag door SOMV aan de leverancier overgemaakt.

Binnen een maand na uitkering verantwoording middels de originele kassabonnen etc.

Het bestuur stelt het op prijs na enige tijd geïnformeerd te worden hoe de activiteit of het initiatief verlopen is of een verkregen hulpmiddel etc. in de praktijk de beoogde dienst/hulpverlening heeft bewezen. (Indien mogelijk met begeleiding van een foto o.i.d.).

In het jaarverslag zal het bestuur bekend maken waar aanvragen voor goedgekeurd werd zonder persoonsgegevens te vermelden.

Beleidsplan SOMV

Beleidsplan 2022/2023

Beleidsplan Stichting Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligers Bevelanden 

Algemeen
De Stichting Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligers Bevelanden (SOMV Bevelanden) opgericht 15 juni 2016 heeft als doel (zoals opgenomen in de statuten) het ondersteunen van activiteiten en initiatieven door en voor mantelzorgers, respijtzorgers en vrijwilligers ten behoeve van zelfstandig wonende personen met als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.

Deze activiteiten en initiatieven zorgen voor taakverlichting van de ondersteuners en drukken waardering voor de inzet van betrokkenen uit.

Het werkgebied van de stichting is de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal,

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers met affiniteit voor de doelstelling van de stichting en  ervaring op een breed maatschappelijk gebied.

De ondersteuning van de stichting aan bovenstaande activiteiten en initiatieven bestaat uit een (in principe) eenmalige financiële bijdrage. Juist door deze bijdrage wordt het mogelijk het gewenste initiatief te realiseren.

De financiële middelen van de stichting bestaan uit een verkregen start kapitaal en mogelijke bijdragen in de vorm van giften door bedrijven en particulieren en sponsoring.

Doordat de stichting over de ANBI status beschikt zijn giften voor de belasting aftrekbaar.

Werkwijze
Door het bestuur is een reglement opgesteld met daarin opgenomen de procedure en de voorwaarden voor het aanvragen van een bijdrage.  Dit reglement is op de website gepubliceerd.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een vergoeding voor reiskosten en andere onkosten is wel mogelijk. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

 Actiepunten 2022 en 2023
Voor de komende jaren gelden de volgende actiepunten:

 • om het aantal aanvragen op een hoger niveau te krijgen wil het bestuur de werknaam ‘Support Mantelzorgers en Vrijwilligers’ gaan voeren. De verschillende communicatie uitingen worden hiervoor vernieuwd.
 • contacten met welzijns- en andere maatschappelijke organisaties in de Bevelanden om de mogelijkheden van de stichting onder de aandacht te brengen.
 • via de diverse media het werk van de stichting bekend maken.
 • indien weer mogelijk het verzorgen van presentaties tijdens bijeenkomsten van mantelzorgers en hulpverleners in de Bevelanden.

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 maart 2022

M.P. Heijboer, voorzitter                  N. Bouterse, secretaris

  
 

Beleidsplan 2021/2022

Klik om te vergroten

Stichting Mantelzorg & Vrijwilligers Bevelanden heeft de ANBI-status waardoor giften aan de stichting voor de belasting aftrekbaar zijn.

Financiële verslagen en jaarverslagen

Alle verslagen zijn in PDF bestandsformaat